Giảng viên: ThS. Tưởng Thị Huế

Email: tuonghue287@gmail.com

Giảng viên TT Thực hành Tiền lâm sàng

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định