Bộ môn: Sinh lý - Sinh lý bệnh - Miễn dịch;

Khoa: Y học Cơ sở - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định